Home - Projecten

De BD-Vereniging als fonds

Voor ondersteuning van projecten die van belang zijn voor de ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw.

De BD-Vereniging en het Willy Schilthuis Fonds

Giften, schenkingen en legaten die de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding (BD-Vereniging) ontvangt worden geboekt als inkomsten van het Willy Schilthuis Fonds. Het fonds is een onderdeel van de financiële huishouding van de BD-Vereniging.

Iedereen kan een beroep doen op een bijdrage uit het Willy Schilthuis Fonds. Aanvragen daarvoor worden beoordeeld door het bestuur van de BD-Vereniging. De procedure voor het indienen en beoordelen van aanvragen is geregeld in het huishoudelijk reglement van de BD-Vereniging. Het bestuur van de BD-Vereniging is de beheerder van het fonds. Het fonds is ondergebracht bij de BD-Vereniging en dus niet in een andere stichting of rechtspersoon.

De BD-Vereniging ontvangt regelmatig verzoeken tot ondersteuning van een activiteit of project. De gevraagde ondersteuning bestaat meestal uit een financiële bijdrage. De ondersteuning kan ook bestaan uit advies, het leggen van contacten, inzet van mensen of andere middelen vanuit de BD-Vereniging. Uitgangspunt is om initiatieven te ondersteunen die mensen nemen met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw. Deze uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling van de BD-landbouw worden uit het Willy Schilthuis Fonds betaald.

Giften voor het Willy Schilthuis Fonds worden ontvangen op het rekeningnummer van de BD-Vereniging. De BD-Vereniging is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Legaten zijn geheel vrij van successierecht. Schenkingen zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Periodieke giften op basis van een onderhandse akte, of notariële akte, vastgelegd voor ten minste vijf jaar, zijn aftrekbaar voor de belastingen.

Van de inkomsten en uitgaven van het Willy Schilthuis Fonds wordt verslag gedaan in het jaarverslag van de BD-Vereniging.

Er is een heldere procedure over de beoordeling van projectaanvragen.

Willy Schilthuis Fonds
IBAN: NL 07 INGB 0000313786 t.n.v. Ver voor BD Landbouw en Voeding
BIC: INGBNL2A
RSIN 002879426
kvk nr 40409574
Neem voor meer informatie contact op met het bureau van de BD-Vereniging via 06 48017828 of info@bdvereniging.nl

Luc Ambagts
medewerker
Taken: begeleiding projecten, redactie publicaties, ondersteuning bestuur.
lucambagts@bdvereniging.nl , 06 48017828

Bram Gordijn
medewerker
Taken: financiële administratie, leden administratie, secretariaat.
info@bdvereniging.nl

De informatie over de ANBI-status van de BD-Vereniging en verwijzing naar de jaarverslagen vind je nog op de oude website site2016.bdverenging.nl/projecten.

De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding, kortweg de BD-Vereniging is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de BD-Vereniging zijn binnen daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Als ANBI geniet de BD-Vereniging bepaalde voordelen bij giften. Legaten zijn geheel vrij van successierecht. Schenkingen zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Neem voor meer informatie contact op met het bureau van de BD-Vereniging: info@bdvereniging.nl

Deze informatie volgt spoedig.