ANBI-status BD-Vereniging

De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding, kortweg de BD-Vereniging is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de BD-Vereniging zijn binnen daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Als ANBI geniet de BD-Vereniging bepaalde voordelen bij giften. Legaten zijn geheel vrij van successierecht. Schenkingen zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Neem voor meer informatie contact op met het bureau van de BD-Vereniging: bureau@bdvereniging.nl.

In verband met de erkenning als ANBI zorgt de BD-Vereniging voor transparantie met betrekking tot het beleid en de financiën. Op deze pagina vindt u een overzicht van de daarvoor door de overheid geëiste gegevens.

Officiële naam en publiek bekende naam

Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding
De vereniging is bij het publiek bekend onder de naam: BD-Vereniging
Een verouderde naam is: Nederlandse vereniging tot bevordering der biologisch dynamische landbouwmethoden
Ten behoeve van financiële transacties wordt de naam van de vereniging wel afgekort tot: Ver voor BD-Landbouw en Voeding

Nummer bij de Kamer van Koophandel en RSIN

KvK: 40409574
RSIN: 002879426

Postadres en overige contactgegevens

Diederichslaan 25C, 3971 PA Driebergen
telefoon 0850 609044
bureau@bdvereniging.nl
IBAN: NL 07 INGB 0000313786
BIC: INGBNL2A

Doelstelling volgens de statuten

De vereniging heeft tot doel het ontwikkelen en bevorderen van biologisch-dynamische landbouw en voeding, zo mogelijk in een kwalitatief hoogwaardig landschap. De vereniging beoogt niet het maken van winst voor zich of haar leden.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De BD-Vereniging ondersteunt projecten die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw. Terugblik op de activiteiten maakt zichtbaar welke werkwijze daarbij ontwikkeld is. De BD-Vereniging werkt samen met andere partijen zoals Stichting Demeter, Stichting Grondbeheer, de landbouwsectie van de Avin, Kraaybeekerhof en Warmonderhof. Daarbij streeft de vereniging ernaar een specifieke inbreng vanuit de biologisch-dynamische landbouw zichtbaar te maken.

De BD-Vereniging organiseert een aantal activiteiten die gedurende meerdere jaren uitgevoerd worden. Te weten:
Uitgaven van het ledenblad Dynamisch Perspectief
Ondersteuning van beroepsleden in het project BD-beroepsontwikkeling
Organisatie van de winterconferentie
Onderzoek naar bedrijfsindividualiteit

Dit is het beleidsplan voor 2021: Jaarplan BD-Vereniging 2021

Bestuurssamenstelling

Maria Inckmann van Gaalen, Noordeloos (voorzitter)
Marteniek Bierman, Zutphen (vice-voorzitter)
Albert Wegman, Zutphen
Ineke Lutters, Driebergen

Beloningsbeleid

De BD-Vereniging heeft geen medewerkers in dienst. Diverse werkzaamheden worden verzorgd door freelancers.  De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Wanneer bestuursleden bij de uitvoering van projecten wegens hun eigen professie voor de vereniging ingeschakeld worden, dan kunnen zij aanspraak maken op een freelance vergoeding, een en ander afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. Over de toekenning van een vergoeding heeft het betreffende bestuurslid geen zeggenschap.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De BD-Vereniging publiceert haar jaarverslagen in een aparte uitgave.

De balans en de staat van baten en lasten, zijn eveneens te lezen in de hierboven vermelde jaarverslagen.

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten van de BD-Vereniging en het huishoudelijk reglement zijn hier te lezen:

Algemene voorwaarden en herroepingsformulier