Met het publiceren van het jaarverslag hebben we de Algemene ledenvergadering via de website en e-mail georganiseerd. Daarbij bleek dat er ook bestuursverkiezingen aan de orde waren. Bij de (her)verkiezing voor het bestuur hebben 176 leden hun stem uitgebracht. De uitslag van de verkiezingen was als volgt:

  • Maria Inckmann-van Gaalen 168 voor, 3 tegen, 5 blanco
  • Marteniek Bierman 159 voor, 6 tegen, 11 blanco
  • Luc Ambagts 139 voor, 28 tegen, 9 blanco

Daarmee kunnen alle drie de kandidaten in principe mee (blijven) doen in het bestuur samen met Martha Bruning die aan het tweede jaar van haar eerste termijn begint.

Er waren leden die hun bedenkingen hebben geuit tegen de combinatie van bestuurslid en werknemer, zoals nu bij Luc het geval is. Hoewel er wettelijk geen beperkingen zijn, ligt het gevaar van belangenverstrengeling op de loer. Dat onderkennen we allemaal en daarom willen we die opmerkingen serieus nemen. Bestuur en medewerkers zijn nu in overleg met elkaar, om te onderzoeken hoe de leiding van de organisatie zo vormgegeven kan worden dat die belangenverstrengeling niet optreedt. We zien dat gesprek als een kans om het contact en de samenwerking met elkaar te verbeteren. Luc heeft daarbij aangegeven dat voor hem een werkzame organisatie belangrijker is dan deelname aan het bestuur.

Namens het bestuur, Maria Inckmann van Gaalen, voorzitter