Reacties op het jaarverslag en bestuursverkiezing

Op het jaarverslag, met balans en staat van baten en lasten zijn geen overwegende bezwaren binnengekomen. We kunnen daaruit concluderen dat het door de leden goedgekeurd is en dat daarmee aan het bestuur decharge is verleend.

Bekijk alle aan het jaarverslag gerelateerde berichten op deze pagina.

De reacties op het jaarverslag

Hieronder staan de op het jaarverslag binnengekomen reacties (op chronologische volgorde). De reacties zijn geanonimiseerd omdat de website openbaar toegankelijk is. Voor leden zijn de namen van de respondenten op te vragen via het bureau. Waar dat van toepassing was is er vanuit het bureau een antwoord of opmerking bijgeplaatst (cursief)

Dank voor het prima verslag en hierbij stem ik hiermee in.
Verder ben ik heel actief in de natuurvereniging xxxxxxxxxxx. Ik zie mogelijkheden om samen te werken. Graag zou ik daar met iemand over willen praten. Dus hierbij verzoek ik jullie mij te bellen.

We hebben een eerste contact gelegd.

Hierbij wil ik laten weten dat ik instem met de jaarrekening, de aangepaste begroting 2020 en de begroting van 2021.
Heel veel succes met alle werkzaamheden die voor jullie liggen en graag tot ziens.

Gaarne wil ik reageren op het jaarverslag.
Ik kan instemmen met de jaarrekening, de aangepaste begroting 2020 en de begroting van 2021.
Mijn hartelijke dank voor al het werk en inzet.

Dank voor het jaarverslag 2019 met een aardig beeld van alle medewerkers en een goed beeld van het financiële reilen en zeilen van de vereniging. Ik ga gaarne akkoord.
Een kleine opmerking, op pagina 8 staat over het periodiek schenken dat dat voor minimaal 3 jaar moet worden vastgelegd, volgens mij moet dat 5 jaar zijn.
Ik wil ook overgaan naar een periodieke schenking, heeft u daarvoor een formulier voor?

Dank voor de correctie. Periodiek schenken – met belastingvoordeel – moet inderdaad voor minimaal vijf jaar. Het aanmeldingsformulier daarvoor is aan te vragen via bureau@bdvereniging.nl. (Het formulier is inmiddels aan dit lid toegezonden)

Ik reageer op de oproep die overigens wbt jaarverslag wel erg verstopt was. Hopelijk veel/voldoende respons.
Mijn instemming met jaarverslag 2019, begroting 2020 en 2021.
Ik verzoek in digitale terugmelding duidelijk decharge bestuur jaarverslag 2019 te vermelden.

De vragen van Martiniek heb ik gelezen.
Mij boeien als lid van een vereniging de vragen hoe we een beweging kunnen zijn en blijven.
Sterkte met het oppakken van deze bijzondere vergadertijden.

Volgens de statuten (artikel 17-4) strekt goedkeuring van de financiële stukken het bestuur tot decharge.

Hierbij mijn reactie op het jaar verslag
Als beelddenker  kreeg ik van het jaarverslag een zonnige indruk! “Mensen werk!” Spreekt me ook erg aan. Wat verlangen we in tijden van toenemende technologie en digitalisering naar dit geluid! Gelukkig !, het bestaat nog, de menselijke uitgangspunten.
Veel minder enthousiast word ik van de jaarcijfers. Door de schrik van de afgelopen weken drong het niet goed tot me door in eerste instantie, maar vandaag heb ik alles nog eens doorgelezen.
Eerlijk gezegd begrijp ik het enthousiasme niet goed. Als we als vereniging zo doorgaan zijn we over drie jaar failliet.
Carmencita schrijft ”een heldere boekhouding is belangrijk om je bedrijf gezond te houden en de juiste beslissingen te nemen”.  De boekhouding is helder, maar de rest?
Hoe kan het in hemelsnaam dat er €  1000,= begroot wordt voor projecten en er uiteindelijk €11876,- wordt uitgegeven? Ik vraag me dan af: Hoe werkt het in het bestuur, hoe lopen de communicatielijnen, wie is verantwoordelijk voor wat? Ik wil als lid wel weten –ook al is en blijft het mensenwerk! – wat is er mis gegaan? En wat is er geleerd om dit de volgende keer te voorkomen.
Ik neem nu even het boek : “werken aan vitaliteit”. De uitgaven staan niet in verhouding met de opbrengsten. Kun je een eventueel volgende keer werken met bv voorintekening, zodat je pas bij voldoende belangstelling overgaat tot publicatie. Ook kun je je afvragen: is het voldoende zichtbaar zodat mensen weten dat ze het kunnen kopen.
Bijna op alle thema’s is de begroting overschreden. Hoe kan dit? Wordt er te krap begroot? Wordt er nonchalant omgegaan met de gelden? Met alleen cijfers van inkomsten en uitgaven kunnen leden niet meedenken. Ik lees wel intenties om anders met de financiën om te gaan, maar geen verantwoording. ( behalve de cijfers).  Opener zijn over de stappen tussen begroten en te hoge uitgaven maakt samenwerken/ meedenken misschien makkelijker? ?
“Mensenwerk!”  Niet altijd hoeft alles geld te kosten. Kunnen we weer creatief worden in die zin : “er hoeven helemaal geen nieuwe manieren of namen van landbouw uitgevonden te worden, hij bestaat al 100 jaar”. Zichtbaar worden in het gewoon dóén.
Mooi dat Marteniek mensen met vraag en antwoord met elkaar in contact wil brengen. Misschien ook een aanspreekpunt tijdens de conferenties creëren? Ik vraag me wel af  hoe dit initiatief zich verhoudt tot wat het Willy Schilthuisfonds doet en is er samenwerking mogelijk?
Fijn, , ook al heeft het misschien met overschrijdende kosten te maken, dat Loes van Loenen bladmanager is geworden. Een duidelijk aanspreekpunt  heeft voor veel verheldering in het proces van Dynamisch Perspectief maken geleid.
Dank Piet voor je inzet voor het  op de kaart te krijgen van andere landbouw, in  deze ( bijna vergeten) spannende tijd rond de boeren! Als ik weer van die heftige beelden op tv zie, stelt het me gerust te weten, dat jij ( en de stem die je vertegenwoordigt)  er ook bent!
En Gerda wat maak je er toch steeds mooie boekjes van!
Maria, Bram en Carmencita, dank voor het overzichtelijk financieel verslag. Ik vermoed dat achter die paar tabelletjes en de begeleidende tekst heel wat werk schuil gaat.
En Bram Gordijn,  maar ook Maria Bloksma en Eelco Schaap Dank en al het goede !
Verder voor ieder die ik niet bij naam noemde, maar die wel bijdraagt aan het met vallen en opstaan zichtbaar maken van een landbouw geïnspireerd door het niet zichtbare, Dank!
Ik hoop dat de Vereniging weer gezond mag worden!

Bedankt voor de uitgebreide reactie.
In 2019 is er minder resultaat geboekt dan gehoopt op contributie-inkomsten, partnerbijdragen en het werven van subsidies.
Projecten worden altijd per aanvraag en initiatief beoordeeld. Wanneer een project de moeite waard lijkt wordt er – uit het Willy Schilthuisfonds – geld aan besteed. Een hogere uitgave aan projecten wil in het algemeen zeggen dat er veel initiatieven zijn geweest.
Van het project Werken aan vitaliteit zijn nu alleen de inkomsten van het eerste jaar bekend. We verwachten dat op termijn de uitgaven door de inkomsten gedekt worden.

Naar aanleiding van het jaarverslag en de onderbezetting van het bestuur draag ik
Luc Ambagts voor als kandidaat voor het bestuur.

Voor het benoemen van een werknemer als bestuurslid bestaan geen formele bezwaren, mits er een scheiding is tussen het betaalde uitvoerende werk en het onbezoldigde bestuurswerk en mits de betreffende persoon geen zeggenschap heeft over zijn eigen aanstelling en honorering.

Hierbij geef ik een formele reactie op het financiële jaarverslag.
Het resultaat van 2019 (- €71.148,-) is in werkelijkheid iets minder dramatisch groot dan vermeld. Begin 2020 is gebleken dat er door Postnl over 2019 een bedrag van circa 3.000,-  aan verzendkosten onterecht in rekening is gebracht. Dat bedrag had niet als kosten opgenomen hoeven worden.
Bij de uitgaven voor het project ‘Werken aan vitaliteit’ is € 569,- opgenomen aan inkoop van boeken. Die uitgaven behoren strikt genomen niet tot het project (zijn daar ook niet begroot). Ze betreffen inkoop ten behoeve van de webwinkel e.d. De totale (netto) kosten van dit project bedroegen dus € 771,-. Daarbij zijn niet gerekend de (bescheiden) royalties die de vereniging de komende jaren nog uit de verkoop kan ontvangen.
Bij de projecten die de BD-Vereniging zelf uitvoert, of gedeeltelijk uitvoert zijn de eigen personeelskosten ondergebracht bij de exploitatie en dus niet bij die projecten vermeld. Ik wil er voor pleiten die kosten in het vervolg wel bij de projecten te vermelden. Dan ontstaat er een feitelijker beeld van zowel de kosten voor de vereniging als die voor het Willy Schilthuisfonds. Ik verwacht dat de exploitatie van de vereniging dan relatief makkelijk sluitend te krijgen is. Daarnaast wordt inzichtelijker wat de uitvoering van de verschillende projecten daadwerkelijk kost.

Dank voor de aanvulling. We zullen je suggesties onderzoeken.

Op grond van de vele levenbrengende activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar, stem ik van harte in met de jaarrekening 2019, de aangepaste begroting 2020 en de begroting 2021.

Dank u wel voor het toesturen van het Jaarverslag 2019. Het was wel tamelijk wonderlijk om na zoveel jaren stilte iets van de BD vereniging te vernemen. Jammer, want dat had dan toch weer het geld van een lidmaatschap opgeleverd (zonder abonnement, want dat leek me overbodig). Wat ik ook wel wonderlijk vind, is dat een vereniging die een negatief resultaat van ruim 70.000 euro behaalt, zo’n dure uitgave van het jaarverslag stuurt.
Ik denk dat ik mijn lidmaatschap maar omzet in een jaarlijkse schenking dan hoef ik mij niet langer te verbazen. Een vraag heb ik nog wel. In hoeverre is er eigenlijk internationale samenwerking van Europese bd-verenigingen? Zou dat kunnen helpen en inspireren? Veel succes in het komende jaar.

Het jaarverslag wordt ook gebruikt voor ledenwerving.
Met andere BD-Verenigingen wordt samengewerkt via de Landbouwsectie in Dornach, medewerking aan de jaarlijkse internationale conferentie aldaar en via Stichting Demeter en Demeter Internationaal.

Betreft: Het Jaarverslag, De verdeling van bestuurstaken, De oproep van Marteniek Bierman
*Jaarverslag: Het is een mooi overzicht van de activiteiten over 2019- De publicatie Werken aan Vitaliteit heeft mijn aandacht getrokken, ik overweeg het boek te bestellen.
*Verdeling bestuurstaken: Voor nu is een driekoppig bestuur eigenlijk te weinig, ik hoop van harte dat de mensen waar jullie mee in gesprek zijn willen instappen. Zelf ben ik secretaris van de vereniging xxxxxxxxxx, deze taak zal ik nog zeker t/m 2022 vervullen. Daarna zal ik mij moeten beraden op een vervolg.
*Wat betreft de oproep van Martiniek Bierman: Wat mij nu bezig houdt is dat het onderwijs aan basisschoolkinderen veelal bestond uit een digitale les en verwerking in de klas, binnen. Door de coronacrisis is ineens het onderwijs op afstand en het thuisonderwijs door ouders heel noodzakelijk geworden, terwijl ouders naar niet voor toegerust zijn, laat staan zich in staat voelen die rol op zich te nemen. Je ziet ook dat allerlei natuurorganisaties zoals Natuurmonument en Staatsbosbeheer hun best doen om natuurlessen voor buiten beschikbaar te maken (en dat lukt dus) zodat kinderen lekker naar buiten kunnen en buiten op speelse manier leren. De Boerderijschool www.boerderijschool.nl is een mooi voorbeeld van hoe kinderen op speels en serieuze manier de basisschool lesstof zich eigen kunnen maken, door een andere manier van lesstof aanbieden. De manier van lesgeven is meer gericht is op het gebruik van de zintuigen, (liefst alle 12) Landbouw en Voeding is belangrijker dan ooit, langzaam aan wordt het duidelijk dat de mensheid zelf kan bijdrage aan een gezond leven, en dat de eerlijke landbouw daarbij een grote rol speelt mag duidelijk zijn. Ik zou heel graag willen sparren met gelijkgestemden, pas als “de bodem gezond is” kunnen we verder, m.a.w bij de kinderen begint het, maar ik heb nog niet de juiste vraag& antwoord.

We treden graag in overleg om de “juiste vraag en antwoord” te ontdekken.

Veel dank voor het zo verzorgde Dynamisch perspectief. En jullie grote inzet die er uit spreekt.
De jaarvergadering:
Wat de cijfers betreft kan ik het moeilijk beoordelen maar heb ik wel veel vertrouwen in jullie reilen en zeilen.
Ik probeer dit vertrouwen uit te drukken door als lid zo veel als mij mogelijk is financieel bij te dragen (steeds via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
Wat de vragen van Martiniek betreft:
Als senior lid (geb.1946) ben ik dankbaar voor het goede bd voedsel waar ik bij gedij. Een voor mijn leeftijd passende vorm van bijdragen vind ik in leven (en doen) vanuit mijn vraag: Wàt en hóe geef ik door aan de volgende generatie. Met een warm hart, oprechte aandacht en vertrouwen te hebben voor nieuwe initiatieven van jonge mensen. Daar in dagelijkse meditaties doelgericht aan bij te dragen. Tegelijk loslaten en juist niet als beter-wetende-oudere gaan beleren. Eerder ingetogen en wetend volgen, luisteren. Waar mogelijk probeer ik bij generatiegenoten aandacht en verantwoordelijkheid te wekken voor wat na ons verder gaat.

Graag stem ik in met het jaarverslag 2019 en de begrotingen 2020 en 2021.
Wel een kleine kanttekening bij de toelichting op pag 11, waar terecht wordt voorgesteld om in 2020 weer meer in te zetten op communicatie en ledenwerving. Dit lijkt in strijd met de daarvoor (op pag 10) gereserveerde bedragen in de begrotingen van 2020 en 2021 ( € 1000 ipv € 5000 in 2019 ).
Maar misschien zie ik iets over het hoofd?
Verder akkoord.

In de personeelskosten is nu een bedrag van € 10.000 euro opgenomen voor o.a. de website en de nieuwsbrief. Door de communicatie van en over de vereniging beter te verzorgen denken we meer nieuwe belangstellenden en leden aan te trekken.

Beste Marteniek,
Dank voor je persoonlijke oproep bij het jaarverslag 2019.
Naast het begeleiden van de Collegiale Toetsing hou ik me graag bezig met het redigeren en vertalen van teksten. Ik zou het leuk vinden om nog eens (mee) te werken aan een vertaling van een Duitse tekst (artikel of boek) die relevant is voor de BD-beweging in Nederland.
Laat maar weten als daar vanuit de vereniging vraag naar is,

Dank je voor dit aanbod.

Dit waren de reacties.