Op 15 juni 2019 hielden we op Zonnehoeve in Zeewolde onze jaardag met Algemene ledenvergadering.

Het grote nieuws was dat voorzitter Piet van IJzendoorn bij zijn afscheid werd geridderd door de burgemeester van Zeewolde.

Het thema van de dag “Buiten en binnen, sociale driegeleding in de praktijk”, werd in de middag uitgewerkt in drie werkgroepen:

  • Vaardig-, mondig- en behoeftig zijn Sociale Driegeleding op micro-niveau, o.l.v.Luc Ambagts en Yvette de Vries
  • Stichting BD Grondbeheer in deze tijd Gesprek bestuur en Raad van Toezicht met leden BD-Vereniging, donateurs, obligatie houders
  • Zonnehoeve als samenwerkingsvorm Rondleiding over het bedrijf, o.l.v. Piet van IJzendoorn

In het ochtendprogramma spraken Kees van Biert van Stichting Grondbeheer en Piet van IJzendoorn over het belang van “vrije grond” waarbij de financiële lasten van het grondbezit niet afgewenteld worden op de boer, zodat die met aandacht voor de bodemvruchtbaarheid en de kwaliteit van zijn producten, het boerenwerk kan doen. Deze beschouwingen werden aangevuld met een presentatie van Herman Insinger, van Farm Brothers, die liet zien hoe hij met zijn koekjes-bedrijf een substantiële bijdrage kan leveren aan een verandering in het landbouwsysteem.

Aan het begin van de jaardag werd de Algemene ledenvergadering van de BD-Vereniging gehouden. Daarvan hieronder het formele verslag.

Formeel verslag Algemene ledenvergadering

Bestuurssamenstelling
Piet van IJzendoorn heeft zijn tweede termijn volgemaakt. Hij treedt af als voorzitter van de vereniging.

Karin Stolk heeft haar eerste termijn volgemaakt en stelt zich niet herkiesbaar, om zich bij het afronden van haar studie op haar werk te kunnen concentreren.

Marteniek Bierman krijgt de functie vice-voorzitter. Marteniek maakt sinds juni 2017 deel uit van het bestuur. Als vice-voorzitter wil hij zich vooral op de organisatorische kant van de vereniging gaan richten.

Martha Bruning wordt benoemd als nieuw bestuurslid. Martha kan BD-Jong in het bestuur vertegenwoordigen.

Eelco Schaap wordt benoemd als nieuw bestuurslid. Eelco keert terug naar Nederland van zijn BD-boerderij in Portugal en wil graag de communicatie met het netwerk om de BD heen oppakken. (In maart 2020 heeft Eelco laten weten langer tijd nodig te hebben voor de overdracht van zijn bedrijf. In verband daarmee heeft hij zijn bestuurslidmaatschap opgezegd.)

Er is ruimte voor meer bestuursleden.

Het bestuur heeft de laatste jaren voor de bestuursvergaderingen met een roulerend voorzitterschap gewerkt. Daarnaast heeft iedereen in het bestuur – op basis van gelijkwaardigheid – zijn of haar eigen taken en aandachtsgebieden, van BD-Jong tot bedrijfsoverdracht, van beleidsmatig lobbywerk tot individuele ontwikkeling, van boeren tot burgers. Die werkwijze biedt ruimte voor initiatief en doet recht aan ieders kwaliteiten en mogelijkheden. Het voorzitterschap wordt daarmee teruggebracht tot de formele vertegenwoordiging van de vereniging bij zakelijke en  wettelijke aangelegenheden.

Maria Inckman-van Gaalen wordt in deze zin benoemd als nieuwe voorzitter.

Jaarrekening en begroting
De jaarrekening 2018 wordt goedgekeurd. De (gewijzigde) begroting van 2019 en de begroting van 2020 worden goedgekeurd.

Penningmeester Maria van Boxtel doet een voorstel om de betrokkenheid van de leden bij de financiën van de vereniging te vergroten door het instellen van een kascommissie. Dit voorstel wordt aangenomen. Saskia Michels en  Marian de Haan stelden zich tijdens de vergadering beschikbaar als lid van de kascommissie.

Uitwisseling met de leden over digitalisering
De uitwisseling met de leden over het meer digitaal gaan werken in de communicatie met de leden leverde wisselende reacties op. Het persoonlijke contact werd als belangrijk en effectief naar voren gebracht. Voor strikt zakelijk aangelegenheden was er minder bezwaar om digitaal te werken.

Fotoverslag

Herman Insinger vertelt over Farm Brothers

Er waren circa 90 deelnemers aan de jaardag

Buregemeester Gerrit jan Gorter speldt de versierselen op bij de benoeming van Piet van IJzendoorn tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Het vernieuwde bestuur met (vlnr) Marteniek Bierman, Maria van Boxtel, Derk Klein Bramel, Martha Bruning, Maria Inckmann-Van Gaalen (voorzitter) en Luc Ambagts (beleidsmedewerker). Eelco Schaap ontbreekt op de foto.

Start van de werkgroep ‘Sociale driegeleding op micro niveau’

Kees van Biert spreekt met donateurs van Stichting Grondbeheer

Piet van IJzendoorn ging met een grote groep rond over Zonnehoeve