BD-Landbouw als samenspel tussen boer en natuur

Biologisch-dynamische landbouw (BD-landbouw) is een samenspel dat de boer aangaat met de processen die zich in de natuur voltrekken. Denk bijvoorbeeld aan de seizoenen, het weer,  groei en bloei van de planten, geboorte, opgroeien en sterven van dieren, processen in de bodem. In dit samenspel komt het aan op een meebewegen, een verwachten van wat er gaat komen én een vooruit-grijpen. In elk landschap – in de polder, op het oude land, in een beekdal – heeft dit samenspel bovendien een eigen kleur. De sociale omgeving en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de boer zelf geven daar nog weer een eigen dimensie aan.

In de BD-landbouw is het een uitdaging om dit samenspel te cultiveren en te verzorgen. De biologisch-dynamische boer accepteert immers de natuurlijke en sociale omgeving waarin het bedrijf gesitueerd is. Dit accepteren gebeurt vanuit een aanvoelen van de ontwikkelingsmogelijkheden. Door zich te verbinden met de situatie laat de boer het bedrijf als individualiteit tot haar recht komen. In dit streven past het niet om met middelen van buitenaf de natuurlijke processen te dwingen in het keurslijf van vooropgezette voorstellingen.

De BD-landbouw, herkenbaar aan het Demeter keurmerk, gaat verder dan ‘gewoon biologisch’. Wat is het verschil? Hier vind je meer info

Ontwikkeling

Omgekeerd biedt de BD-landbouw ook een kans aan de mens om zich  als individu te ontwikkelen. De boer zet daarvoor zijn intuïtieve, beeldende en begripsvormende vaardigheden in. Biologisch-dynamische landbouw bedrijven betekent het gaan van die ontwikkelingsweg. Door te werken met het leven leer je het leven te begrijpen.

Met het telen van voedergewassen voor het vee, dat op haar beurt weer mest levert voor de akkers worden kringlopen in het bedrijf verzorgd.  Als boer bouw je daarmee voort op de in het bedrijf aanwezige kwaliteiten. Je gaat verder met het effect van je eigen handelen. Na een aantal jaren deze kringlopen verzorgen, verbouw je niet alleen maar tarwe, maar kom je in die tarwe ook jezelf tegen. De kringlopen vergroten de mogelijkheid om van je ervaring te leren.

De Landbouwcursus

De aanzet tot de BD-Landbouw is in 1924 gegeven door Rudolf Steiner. Hij hield toen op vraag van een groep door antroposofie geïnspireerde boeren, op het landgoed Koberwitz (nu in Polen gelegen) een serie voordrachten, kortweg ‘De Landbouwcursus’ genoemd. De acht voordrachten van deze cursus zijn te lezen als acht opdrachten aan jezelf:

1 Weet je deel van een groter geheel
2 Neem de mens als uitgangspunt
3 Vorm begrippen in activiteiten
4 Werk vanuit het levende
5 Wees een alchemistisch kunstenaar
6 Voer ten einde wat buiten je bedoeling valt
7 Creëer een levendige diversiteit
8 Werk vanuit een beeldend begrijpen van stof en kracht

Meer over deze Landbouwcursus lees je op steinerinessentie.nl/landbouwcursus.

Beroepsontwikkeling voor BD-landbouw

Elk biologisch-dynamisch werkend bedrijf is een individuele uitwerking van de mogelijkheden van de plek, de planten en dieren en de mensen die er werken. Het hoeft dan ook verbazing te wekken dat de circa 150 BD-bedrijven in Nederland en Vlaanderen heel verschillend zijn. Van groot tot klein. Akkerbouw, veeteelt, gemengd bedrijf, tuinbouw, al dan niet met boerderijwinkel, koeien, geiten, schapen, kippen, gespecialiseerd, of heel divers. Gemeenschappelijk is het om met een respectvolle omgang met bodem, plant, dier en mens vitale voeding voort te brengen.

Door het project BD-beroepsontwikkeling krijgen professionals uit de BD-beweging gelegenheid elkaar te ontmoeten en vraagstukken uit het bedrijf met elkaar te bespreken. De mogelijkheid bestaat voor boeren en ook voor imkers, winkeliers, adviseurs, etc.

Omgaan met het individuele

Meedoen met het project Bedrijfsindividualiteit bied je de mogelijkheid het unieke karakter van je bedrijf onder woorden te brengen en als inspiratie voor de bedrijfsvoering nemen.

Starten met BD-landbouw

In Nederland zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden voor BD-landbouw:

Vraag en aanbod op het gebied van werken in de biologisch(-dynamische) landbouw komt bij elkaar op de site van Landgilde.

Verder lezen over BD-landbouw

In de webwinkel vind je verschillende boeken en thema-uitgaven over BD-landbouw.

Als lid van de BD-Vereniging ontvang je vier keer per jaar het leden-tijdschrift Dynamisch Perspectief met een actuele uitwerking van thema’s uit de BD-Landbouw.

De vraag ‘wat is Biologisch-Dynamisch’ heeft meer dan een antwoord.
De antwoorden van 20 mensen die in de biologisch-dynamische landbouw actief zijn hebben we verzameld in het overzicht: Biologisch-Dynamische Landbouw in Nederland en België.

In elke aflevering van het ledentijdschrift Dynamisch Perspectief staat een bedrijfsportret van een biologisch-dynamisch werkend bedrijf. Je kunt alle nummers vanaf 2002 lezen in het archief.

Elk biologisch-dynamisch bedrijf is uniek. Het is het resultaat van de uiteenzetting van de mensen die er werken met de bodem, de omgeving, de planten en de dieren. Dit gegeven wordt uitgedrukt en hanteerbaar gemaakt met het idee bedrijfsindividualiteit. Lees verder >>

Jaarlijks organiseren we een conferentie rond een thema uit de BD-landbouw.

Actuele informatie over de winterconferentie vind je hier.

2301, 2023

Groenboeren conferentie op 4 februari

Op zaterdag 4 februari organiseren de initiatiefnemers van het Groenboerenplan conferentie ‘Hoe dan wel?’ waar mensen vanuit allerlei achtergronden bij elkaar komen die samen willen bouwen aan de landbouw van de toekomst. In dit nieuwe jaar staat [...]

1901, 2023

Info-avond over SEKEM

BD-Jong (de jongeren van de BD-Vereniging) organiseren op vrijdag 27 januari een informatieavond over SEKEM, om 18:30 uur in de Hofzaal op Warmonderhof. Hannie Bakker (voorzitter van de Vriendenkring SEKEM) zal vertellen over SEKEM, de recente [...]

1301, 2023

Dansers zoeken boerderijen voor Aardedans

‘De aarde is een iemand – de aarde is een JIJ. Wij zijn deel, onderdeel van de aarde en de natuur.’ Deze boodschap wil het jonge euritmiedansgezelschap DeDae in haar nieuwe voorstelling delen door op [...]

1101, 2023

Een verkenning in de BD-beweging

‘Op welke wijze kan de BD-beweging optimaal bijdragen aan de ontwikkeling van de biologische en biodynamische landbouw in Nederland?’, was de vraag die het bestuur van de BD-Vereniging meegaf aan consultant Thijs Schiphorst. In de [...]

Meer berichten BD-landbouw