Home - BD-Vereniging - jaarverslag2019

Breng je stem uit: her-ververkiezing bestuursleden

Helaas gaat de geplande jaardag in juni niet door, waardoor het niet mogelijk is om daar je stem uit te brengen voor of tegen het verlengen van de zittingstermijn van voorzitter Maria Inckmann van Gaalen en secretaris Marteniek Bierman en het zich beschikbaar stellen als […]

Aftreden Maria van Boxtel

Na het volbrengen van 2 bestuurstermijnen treedt Maria van Boxtel af als penningmeester. We danken haar voor haar actieve inzet en enthousiaste deelname aan het bestuur. Normaal gesproken zouden we afscheid hebben genomen op de jaarvergadering, maar […]

Reacties en conclusies jaarverslag

Reacties op het jaarverslag en bestuursverkiezing

Op het jaarverslag, met balans en staat van baten en lasten zijn geen overwegende bezwaren binnengekomen. We kunnen daaruit concluderen dat het door de leden goedgekeurd is en dat daarmee aan het bestuur decharge is verleend.

Bekijk alle aan het jaarverslag […]