Home - BD-landbouw - Uitspraak kort geding fosfaatrechten

Uitspraak kort geding fosfaatrechten

Vandaag deed de rechter uitspraak in een kort geding dat De Natuurweide en Netwerk Grondig namens grondgebonden en biologische melkveehouders hebben aangespannen. Het geding betreft het fosfaatreductieplan.

De rechter oordeelt dat boeren die investeringen hebben gedaan voor 2 juli 2015, en die passen binnen het beleid van grondgebonden landbouw dat de overheid nastreeft, de opgelegde reductie van hun veestapel niet hadden kunnen voorzien. 

Voorzitter van de BD-Vereniging, Piet van IJzendoorn reageert verheugd. “Mooi dat er erkenning is voor de bijdrage die biologische en grondgebonden melkveehouders leveren aan een omvorming van de landbouw. Zij dragen niet bij aan het fosfaatprobleem, ze hebben er juist de oplossing voor.” Piet van IJzendoorn heeft vanuit de BD-Vereniging met tal van organisaties samen gewerkt in het Netwerk Grondig. Maar er is nog werk aan de winkel. “De uitspraak gaat alleen over bedrijven die geïnvesteerd hebben voor 2 juli 2015. Dat is een mooie eerste stap. Maar nieuwe veehouderij die bijvoorbeeld op akkerbouwbedrijven de bodem verbetert wordt feitelijk onmogelijk gemaakt, doordat elders te intensief (melk)vee wordt gehouden. Het zou logischer zijn de intensieve, industriële veeteelt warm te saneren, en te groeien naar een bodem-vriendelijke veehouderij. Dit kan simpel door per hectare een maximaal aantal dieren toe te staan. Samenwerking tussen meerdere bedrijven is dan mogelijk, kringlopen worden gesloten, en bodem vruchtbaarheid gegenereerd. Dan ontwikkelt zich een positieve spiraal.”

Voorzitter van De Natuurweide, Theunis Jacob Slob gaat er van uit dat de opgelegde en geplande boetes met deze uitspraak komen te vervallen.  “De staatssecretaris moet dit beleid nu aanpassen en hierbij rekening houden met de expliciete uitspraak van de rechter dat biologische boeren extra nadeel hebben van de regeling.”

Koeien naar de slacht
Staatssecretaris van Dam heeft in de laatste weken een extra uitzondering gemaakt voor vleesveehouders en zeldzame koeienrassen. Tot nu toe wilde hij nieuwe en groeiende grondgebonden en biologische melkveehouders niet uitzonderen omdat zij volgens hem ook hebben bijgedragen aan het fosfaatoverschot en dus mee moeten doen aan het fosfaatreductieplan. Met deze uitspraak lijkt deze visie geen stand te houden. En lijkt de rechter voor consequent – en daarmee grondgebonden- beleid te pleiten.

De regeling fosfaatreductieplan 2017  is op 1 maart 2017  ingegaan en is nodig ter behoud van de derogatie.  Hierbij mogen gangbare boeren meer mest op hun land brengen. De derogatie geldt echter niet voor biologische boeren. Het fosfaatreductieplan bepaalt dat melkveehouders het aantal koeien op hun bedrijf moeten verminderen tot het peil van 2 juli 2015. Als zij dit niet doen moeten zij een heffing betalen. Het gaat veelal om zulke forse bedragen, dat boeren gedwongen zijn om koeien naar de slacht te brengen. De biologische melkveehouders vinden het onrechtvaardig dat zij mede moeten boeten om de derogatie voor gangbare boeren veilig te stellen. Ook de rechter erkent dat de reductieregeling beoogt een oplossing te bieden voor een probleem waar biologische boeren feitelijk niet aan hebben bijdragen.

Ontzien 
De Tweede Kamer heeft in december ingestemd met het fosfaatrechten stelsel, dat per 2018 zou moeten ingaan. De Tweede Kamer heeft besloten om de biologische melkveehouderij alleen te ontzien in de generieke korting. Dit zou betekenen dat biologische boeren die nu meer koeien hebben dan op 2 juli 2015, alleen die extra koeien hoeven weg te doen en niet 4% extra hoeven te krimpen. De Eerste Kamer moet hier nog mee instemmen.

De Natuurweide, Netwerk Grondig en Biohuis hopen de Eerste Kamer te kunnen overtuigen dat grondgebonden en biologische melkveehouders ontzien moeten worden bij de fosfaatwetgeving.