De Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding, kortweg de BD-Vereniging is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de BD-Vereniging zijn binnen daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Als ANBI geniet de BD-Vereniging bepaalde voordelen bij giften. Legaten zijn geheel vrij van successierecht. Schenkingen zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Neem voor meer informatie contact op met het bureau van de BD-Vereniging: info@bdvereniging.nl

Als gevolg van de erkenning als ANBI dient de BD-Vereniging te zorgen voor transparantie met betrekking tot het beleid en de financiën. Op deze pagina vindt u een overzicht van de daarvoor door de overheid geëiste gegevens.

Officiële naam en publiek bekende naam
Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

De vereniging is bij het publiek bekend onder de naam: BD-Vereniging

Een verouderde naam is: Nederlandse vereniging tot bevordering der biologisch dynamische landbouwmethoden

Ten behoeve van financiële transacties wordt de naam van de vereniging wel afgekort tot: Ver voor BD-Landbouw en Voeding

Nummer bij de Kamer van Koophandel
40409574

RSIN
002879426

Postadres en overige contactgegevens
Wisentweg 12
8251 PC Dronten
telefoon 0850 609044
info@bdvereniging.nl
IBAN: NL 07 INGB 0000313786
BIC: INGBNL2A

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
De vereniging heeft tot doel het ontwikkelen en bevorderen van biologisch-dynamische landbouw en voeding, zo mogelijk in een kwalitatief hoogwaardig landschap. De vereniging beoogt niet het maken van winst voor zich of haar leden.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De BD-Vereniging ondersteunt projecten die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw. Terugblik op de activiteiten maakt zichtbaar welke werkwijze daarbij ontwikkeld is. De BD-Vereniging werkt samen met andere partijen zoals Stichting Demeter, Stichting Grondbeheer, de landbouwsectie van de Avin en Warmonderhof. Daarbij streeft de vereniging ernaar een specifieke inbreng vanuit de biologisch-dynamische landbouw zichtbaar te maken.

De BD-Vereniging organiseert een aantal activiteiten die gedurende meerdere jaren uitgevoerd worden. Te weten:
Uitgaven van het ledenblad Dynamisch Perspectief
Ondersteuning van beroepsleden in het project BD-beroepsontwikkeling
Organisatie van de winterconferentie
Onderzoek naar bedrijfsindividualiteit

Bestuurssamenstelling
Piet van IJzendoorn, Zeewolde (voorzitter)
Maria van Boxtel, Wageningen (penningmeester)
Derk Klein Bramel, Vorden (secretaris)
Karin Stolk, Utrecht (lid)
(vacature)

Het beloningsbeleid van de instelling
De BD-Vereniging heeft twee medewerkers (part-time) in dienst: Luc Ambagts (beleidsmedewerker) en Bram Gordijn (administratie). Zij ontvangen een marktconform salaris. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Wanneer bestuursleden bij de uitvoering van projecten wegens hun eigen professie voor de vereniging ingeschakeld worden, dan kunnen zij aanspraak maken op een vergoeding vergelijkbaar met die van de medewerkers, een en ander afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden. Over de toekenning van een vergoeding heeft het betreffende bestuurslid geen zeggenschap.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling
De BD-Vereniging publiceerde haar jaarverslag over 2013, 2014 en 2015 in een aparte uitgave.
Jaarverslag 2013,
Jaarverslag 2014,
Jaarverslag 2015.

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling
is eveneens te lezen in de hierboven vermelde  jaarverslagen.